Unusually Active Options - November 19th, 2020

Ticker - Exchange - Option Symbol - Avg. 5-Day Volume - Volume Today - Increase

 1. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20C500.00 | 59,326 | 140,745 | 137.24%
 2. SPY | ARCA | SPY20Nov20P350.00 | 46,117 | 99,935 | 116.7%
 3. SPY | ARCA | SPY20Nov20C360.00 | 35,567 | 87,274 | 145.38%
 4. SPY | ARCA | SPY20Nov20P355.00 | 35,323 | 173,818 | 392.09%
 5. AAPL | NASDAQ | AAPL27Nov20C125.00 | 21,750 | 44,656 | 105.32%
 6. SPY | ARCA | SPY20Nov20C355.00 | 20,198 | 49,675 | 145.95%
 7. TSLA | NASDAQ | TSLA27Nov20C500.00 | 15,319 | 34,360 | 124.3%
 8. NIO | NYSE | NIO20Nov20C49.00 | 14,771 | 35,733 | 141.91%
 9. AMD | NASDAQ | AMD20Nov20C85.00 | 13,757 | 54,644 | 297.2%
 10. SPY | ARCA | SPY20Nov20P320.00 | 13,556 | 30,755 | 126.88%
 11. NIO | NYSE | NIO27Nov20C50.00 | 12,359 | 36,290 | 193.62%
 12. SPY | ARCA | SPY20Nov20C359.00 | 11,453 | 48,890 | 326.87%
 13. SPY | ARCA | SPY20Nov20P356.00 | 11,122 | 124,457 | 1019.02%
 14. SPY | ARCA | SPY20Nov20P352.00 | 10,919 | 40,537 | 271.25%
 15. SPY | ARCA | SPY20Nov20P357.00 | 10,739 | 61,480 | 472.5%
 16. HYG | ARCA | HYG15Jan21P82.00 | 10,715 | 30,450 | 184.18%
 17. SPY | ARCA | SPY20Nov20C363.00 | 10,604 | 22,211 | 109.46%
 18. BA | NYSE | BA20Nov20P200.00 | 10,569 | 26,088 | 146.84%
 19. AAPL | NASDAQ | AAPL20Nov20P117.00 | 10,154 | 21,371 | 110.47%
 20. NIO | NYSE | NIO20Nov20C51.00 | 9,150 | 20,998 | 129.48%
 21. BABA | NYSE | BABA20Nov20C260.00 | 9,020 | 28,199 | 212.62%
 22. IWM | ARCA | IWM18Dec20P175.00 | 8,978 | 18,023 | 100.75%
 23. SPY | ARCA | SPY20Nov20P353.00 | 8,779 | 46,942 | 434.71%
 24. QQQ | NASDAQ | QQQ20Nov20P292.00 | 8,600 | 18,190 | 111.5%
 25. SPY | ARCA | SPY20Nov20P354.00 | 8,565 | 71,745 | 737.63%
 26. HYG | ARCA | HYG18Dec20P85.00 | 8,081 | 22,559 | 179.17%
 27. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20C550.00 | 7,972 | 53,873 | 575.76%
 28. VIX.IN | S&P | VIX16Dec20C35.00 | 7,922 | 15,948 | 101.32%
 29. AAPL | NASDAQ | AAPL20Nov20P117.50 | 7,920 | 22,557 | 184.8%
 30. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20C510.00 | 7,786 | 69,219 | 789.04%
 31. AAPL | NASDAQ | AAPL20Nov20C118.00 | 7,716 | 60,667 | 686.21%
 32. GE | NYSE | GE21Jan22P7.00 | 7,658 | 21,614 | 182.23%
 33. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20C495.00 | 7,621 | 22,447 | 194.53%
 34. SPY | ARCA | SPY20Nov20C358.00 | 7,522 | 60,615 | 705.79%
 35. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20C520.00 | 7,503 | 44,113 | 487.97%
 36. NVDA | NASDAQ | NVDA20Nov20C550.00 | 7,399 | 17,628 | 138.25%
 37. NIO | NYSE | NIO20Nov20C47.50 | 7,382 | 22,575 | 205.8%
 38. AAPL | NASDAQ | AAPL20Nov20C121.25 | 7,265 | 18,982 | 161.29%
 39. SPY | ARCA | SPY15Jan21P320.00 | 7,194 | 22,338 | 210.53%
 40. QQQ | NASDAQ | QQQ20Nov20C292.00 | 7,165 | 17,113 | 138.85%
 41. NIO | NYSE | NIO27Nov20C60.00 | 7,154 | 21,143 | 195.52%
 42. SPY | ARCA | SPY20Nov20C357.00 | 6,993 | 75,090 | 973.76%
 43. QQQ | NASDAQ | QQQ20Nov20P288.00 | 6,912 | 17,233 | 149.33%
 44. FB | NASDAQ | FB20Nov20C275.00 | 6,805 | 15,903 | 133.7%
 45. AAPL | NASDAQ | AAPL20Nov20C118.75 | 6,528 | 23,032 | 252.8%
 46. M | NYSE | M20Nov20C9.00 | 6,491 | 26,730 | 311.83%
 47. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20P470.00 | 6,464 | 19,908 | 207.97%
 48. SPY | ARCA | SPY20Nov20P347.00 | 6,355 | 15,414 | 142.55%
 49. AMD | NASDAQ | AMD20Nov20C90.00 | 6,331 | 19,297 | 204.8%
 50. ZM | NASDAQ | ZM20Nov20C420.00 | 6,228 | 13,437 | 115.74%
 51. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20P480.00 | 6,138 | 28,612 | 366.13%
 52. VIX.IN | S&P | VIX20Jan21C40.00 | 6,052 | 21,382 | 253.3%
 53. NIO | NYSE | NIO20Nov20P48.00 | 6,031 | 15,592 | 158.55%
 54. SPY | ARCA | SPY20Nov20C356.00 | 5,965 | 86,030 | 1342.2%
 55. NIO | NYSE | NIO20Nov20P47.00 | 5,853 | 16,716 | 185.61%
 56. BABA | NYSE | BABA20Nov20C265.00 | 5,850 | 16,161 | 176.25%
 57. SNAP | NYSE | SNAP20Nov20C42.00 | 5,820 | 21,353 | 266.86%
 58. SPY | ARCA | SPY18Dec20C363.00 | 5,723 | 15,017 | 162.41%
 59. TSLA | NASDAQ | TSLA15Jan21C500.00 | 5,690 | 12,443 | 118.7%
 60. SPY | ARCA | SPY20Nov20P349.00 | 5,628 | 14,261 | 153.41%
 61. HYG | ARCA | HYG18Dec20C86.00 | 5,562 | 22,261 | 300.22%
 62. SPY | ARCA | SPY27Nov20P350.00 | 5,490 | 16,732 | 204.75%
 63. FCEL | NASDAQ | FCEL20Nov20C6.00 | 5,422 | 29,075 | 436.2%
 64. XOM | NYSE | XOM18Dec20C40.00 | 5,364 | 25,271 | 371.1%
 65. BABA | NYSE | BABA15Jan21C300.00 | 5,336 | 26,404 | 394.86%
 66. BAC | NYSE | BAC20Nov20C27.00 | 5,217 | 23,101 | 342.84%
 67. VIX.IN | S&P | VIX16Dec20C65.00 | 5,137 | 17,333 | 237.4%
 68. SPY | ARCA | SPY20Nov20P352.50 | 5,131 | 18,420 | 259.01%
 69. SPY | ARCA | SPY20Nov20P357.50 | 5,058 | 25,736 | 408.82%
 70. SNAP | NYSE | SNAP18Dec20C45.00 | 5,051 | 16,778 | 232.19%
 71. SPX.IN | S&P | SPX20Nov20P3550.00 | 5,042 | 21,921 | 334.79%
 72. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20C600.00 | 4,909 | 18,132 | 269.38%
 73. AAPL | NASDAQ | AAPL27Nov20C119.00 | 4,838 | 10,326 | 113.44%
 74. MSFT | NASDAQ | MSFT20Nov20P210.00 | 4,815 | 11,510 | 139.06%
 75. SQ | NYSE | SQ20Nov20C190.00 | 4,781 | 14,927 | 212.19%
 76. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20C505.00 | 4,695 | 52,144 | 1010.63%
 77. ZM | NASDAQ | ZM20Nov20C430.00 | 4,684 | 13,358 | 185.18%
 78. AAPL | NASDAQ | AAPL4Dec20C125.00 | 4,665 | 15,726 | 237.08%
 79. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20P475.00 | 4,649 | 21,869 | 370.38%
 80. ROKU | NASDAQ | ROKU20Nov20C250.00 | 4,640 | 21,106 | 354.89%
 81. GM | NYSE | GM20Nov20C45.00 | 4,628 | 9,622 | 107.93%
 82. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20C525.00 | 4,558 | 23,102 | 406.85%
 83. BAC | NYSE | BAC20Nov20P26.50 | 4,521 | 10,664 | 135.86%
 84. SPY | ARCA | SPY27Nov20C360.00 | 4,479 | 10,726 | 139.49%
 85. AAPL | NASDAQ | AAPL20Nov20C117.00 | 4,471 | 15,969 | 257.17%
 86. SPY | ARCA | SPY23Nov20P350.00 | 4,447 | 33,971 | 663.87%
 87. NIO | NYSE | NIO27Nov20C48.00 | 4,358 | 11,225 | 157.57%
 88. FB | NASDAQ | FB20Nov20C277.50 | 4,255 | 16,077 | 277.87%
 89. IWM | ARCA | IWM27Nov20P170.00 | 4,134 | 45,851 | 1009.23%
 90. QQQ | NASDAQ | QQQ20Nov20P286.00 | 4,113 | 9,305 | 126.23%
 91. SPY | ARCA | SPY18Dec20C364.00 | 4,112 | 11,555 | 180.99%
 92. VXX | BATS | VXX15Jan21P18.00 | 4,108 | 10,182 | 147.87%
 93. SPY | ARCA | SPY20Nov20P310.00 | 4,040 | 15,311 | 278.97%
 94. VIX.IN | S&P | VIX17Feb21P15.00 | 4,034 | 12,015 | 197.81%
 95. QQQ | NASDAQ | QQQ18Dec20P270.00 | 4,010 | 8,289 | 106.72%
 96. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20P465.00 | 4,002 | 8,544 | 113.49%
 97. VIX.IN | S&P | VIX16Dec20P27.00 | 3,981 | 15,077 | 278.7%
 98. AAPL | NASDAQ | AAPL27Nov20P118.00 | 3,972 | 10,893 | 174.22%
 99. TSLA | NASDAQ | TSLA20Nov20C530.00 | 3,968 | 31,274 | 688.08%
 100. SONO | NASDAQ | SONO18Dec20C17.50 | 3,954 | 15,324 | 287.58%